Etiske retningslinjer

Disse retningslinjene gjelder uavhengig hvilken tjeneste som leveres. Retningslinjene omhandler byråets forhold til andre byråer/oppdragsgiver før, under og etter et kundeforhold - og byråets rolle som ansvarlig samfunnsaktør.

1. Byrået skal holde seg oppdatert om lover og regler som har relevans for byråets arbeid og kommunikasjonsfaget. Byrået skal særlig holde seg oppdatert om reglene i markedsføringsloven, opphavsrett og regler om personvern, samt ICC's Advertising and Marketing Communications Code.

2. Byrået skal opptre på en måte som fremmer respekt for/tillit til kommunikasjonsfaget.

3. Byrået skal tilstrebe åpenhet og transparente prosesser. Alt du gjør, skal tåle dagens lys.

4. Byrået skal tilstrebe å formidle sann informasjon og fortløpende vurdere behovet for å etterspørre dokumentasjon dersom det er tvil om oppdragsgivers påstander. Hvis det er sterk grunn til tvil, skal dokumentasjon etterspørres.

5. Byråets rådgivningstjeneste skal være ærlig og ha integritet.

6. Byråets rådgivningstjeneste skal stimulere til oppnåelse av de resultater oppdragsgiver ønsker.

7. Byrået skal informere sin oppdragsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfall som kan påvirke byråets arbeid og/eller leveranse til oppdragsgiver.

8. Byrået skal respektere andres opphavsrettigheter og rettigheter etter markedsføringslovens regler om bl.a. «god forretningsskikk».

Skal byrået etterfølge arbeidet til et annet byrå som innebærer en videreføring eller endring av dette byråets arbeid, skal det etterfølgende byrået påse at oppdraget ikke utføres på en måte som er i strid med tidligere byråers lovbestemte rettigheter.

9. Byrået skal ikke gi ytelser til noen som har innstillende eller besluttende myndighet ved oppdragstildeling. Tilsvarende kan ikke byrået motta ytelser ved oppdragstildeling.

10. Byrået skal arbeide systematisk og iverksette nødvendige tiltak for å oppfylle gjeldende regelverk knyttet til helse, miljø og sikkerhet for eget byrå. Byrået skal innhente HMS egenerklæringer fra sine underleverandører for å påse at også byråets samarbeidspartnere oppfyller lovbestemte krav til helse, miljø og sikkerhet.

Sist endret: 01.09.2021